Treballeu amb nosaltres

Hi ha convocada una plaça vacant de tècnic/a eventual de la Universitat d’Andorra a temps complet en l’àmbit de la informàtica. Les persones interessades poden recollir les bases de la convocatòria a l’administració de la Universitat.


Professorat fix

El professorat fix és el professorat titular que garanteix el desenvolupament de les activitats acadèmiques de la Universitat. El contracte laboral és de durada indeterminada, i se signa d’acord amb les bases de la convocatòria i després de superar un concurs d’acord amb allò establert a l’article 22 de la Llei 14/2018, del 21 de juny, de l’ensenyament superior, i d’acord amb l’article 88 dels Estatuts de la Universitat d’Andorra.
Les places de professorat fix es fan públiques al BOPA.
El professorat fix ha de disposar del títol de doctor, a excepció del professorat titular contractat per la Universitat d’Andorra amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei de la Universitat d’Andorra. En el cas que les bases de la convocatòria així ho estableixin, si en el moment d’accedir al lloc de treball el candidat que ha superat el concurs no disposa del títol de doctor, pot ser contractat amb caràcter eventual fins a esgotar el temps màxim establert per obtenir el títol de doctor. A partir d’aquest moment, el candidat és contractat amb caràcter indefinit, o bé, en cas que no hagi assolit el títol de doctor, es resoldrà el seu contracte laboral.
Els Estatuts de la Universitat d’Andorra regulen els drets i els deures del personal docent.

Ofertes actuals:
  • Actualment no hi ha processos selectius oberts.
  • Per presentar una autocandidatura de professorat col·laborador, podeu enviar el CV indicant les assignatures que podeu impartir a l’adreça següent: uda@uda.ad 

Professorat eventual

El professorat eventual és el professorat titular que garanteix el desenvolupament de les activitats acadèmiques de la Universitat. El contracte laboral és de durada determinada, i se signa d’acord amb les bases de la convocatòria i després de superar un concurs d’acord amb allò establert a l’article 22 de la Llei 14/2018, del 21 de juny, de l’ensenyament superior, i d’acord amb l’article 88 dels Estatuts de la Universitat d’Andorra. La dedicació pot ser parcial o plena.
Les places de professorat eventual es fan públiques al BOPA.
Els Estatuts de la Universitat d’Andorra regulen els drets i els deures del personal docent.

Ofertes actuals:
  • Actualment no hi ha processos selectius oberts.
  • Per presentar una autocandidatura de professorat col·laborador, podeu enviar el CV indicant les assignatures que podeu impartir a l’adreça següent: uda@uda.ad 

Professorat col·laborador

El professorat col·laborador són professionals d’experiència i especialització reconegudes en el seu àmbit de competència, que desenvolupa  la seva activitat professional fora de la Universitat d’Andorra, i els serveis del qual són indispensables per completar la tasca docent i de recerca de la Universitat. La seva contractació és de dedicació parcial, de durada determinada i pot ser renovable.
Les places de professorat col·laborador es fan públiques en aquesta pàgina.

El professorat col·laborador és designat pel director del centre, previ informe favorable d’una comissió formada per tres professors, presidida per un professor titular.

Ofertes actuals:
  • Actualment no hi ha processos selectius oberts.
  • Per presentar una autocandidatura de professorat col·laborador, podeu enviar el CV indicant les assignatures que podeu impartir a l’adreça següent: uda@uda.ad

 

Personal administratiu i tècnic

El personal administratiu i tècnic desenvolupa les funcions d’assistència i assessorament als òrgans de representació, govern i gestió de la Universitat, l’exercici de la gestió i l’administració en els àmbits dels recursos humans, l’organització administrativa, els afers econòmics, els serveis informàtics, els arxius, la biblioteca, la comunicació, els serveis generals, els serveis cientificotècnics, el suport a la investigació i la transferència de tecnologia, així com qualsevol altre procés de gestió i de suport que es determini necessari per a la Universitat en el compliment dels seus objectius.
La Llei 14/2018, del 21 de juny, de l’ensenyament superior estableix que el personal administratiu i tècnic és contractat per la Universitat d’acord amb la legislació laboral andorrana i mitjançant concurs d’acord amb els principis de concurrència i publicitat
El personal administratiu i tècnic pot ser contractat a temps complet o a temps parcial, i per durada determinada o indeterminada, segons el que s’estableixi en la convocatòria del procés selectiu en curs.

 
Ofertes actuals:
  • Actualment no hi ha processos selectius oberts.
  • Per presentar una autocandidatura de professorat col·laborador, podeu enviar el CV indicant les assignatures que podeu impartir a l’adreça següent: uda@uda.ad