Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Cursos preparatoris i de suport   /  Curs preparatori de nivell B1 de llengua anglesa

Curs preparatori de nivell B1 de llengua anglesa

Presentació

Aquest curs pretén desenvolupar el coneixement general i l’ús de l’anglès per part dels estudiants, així com les habilitats específiques requerides en el seu àmbit acadèmic.

Es basa en activitats d’aprenentatge dinàmiques i interactives que cobreixen les quatre habilitats generals: llegir, escriure, escoltar i parlar. També prioritza potenciar les habilitats comunicatives mitjançant la pràctica basada en tasques i el feedback del professor.

Al final del curs, els estudiants que superin l’assignatura assoliran un nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

Continguts

A continuació es detallen els continguts de cada àrea.

Reading

 • Understanding the whole text
 • Reading for detail
 • Reading for general understanding
 • Understanding new words
 • Identifying the main message
 • Identifying the key points
 • Understanding attitudes and opinions
 • Checking the information
 • Identifying topics
 • Understanding key information
 • Finding distractors
 • Choosing the best option

Writing

 • Using informal language
 • Using adjectives; planning and organization
 • Including useful expressions; writing an email
 • Organizing and writing a story
 • Responding to news; using appropriate language
 • Giving reasons and examples; writing an opinion essay
 • Using narrative senses; using structure; writing a story
 • Linking words and phrases; adding details; writing an article
 • Writing an opinion essay
 • Showing the order of events; checking your story
 • Stating facts and opinions; writing a letter
 • Using formal language; writing an essay

Listening

 • Choosing the correct picture
 • Identifying the key words
 • Predicting the type of answer needed
 • Listening for similar words
 • Identifying opinion
 • Checking spelling
 • Predicting what you will hear
 • Completing information
 • Listening for feelings

Speaking

 • Talking about your life; giving detailed answers; interview
 • Describing food; paraphrasing; photo description
 • Talking about the environment; picture discussion
 • Giving reasons for your choice; solving a problem
 • Expanding on a topic; general conversation
 • Giving opinions; picture discussion
 • Describing details
 • Elaboration questions
 • Being fair; advantages and disadvantages task
 • Guessing and giving reasons
 • Agreeing on an option
 • Showing interest

Grammar

 • Present simple and present continuous; stative verbs
 • Countable and uncountable nouns; quantifiers
 • Past simple; past continuous
 • Used to and would; be used to and get used to
 • Present perfect simple; present perfect continuous
 • Articles
 • Relative clauses
 • Clauses with time expressions
 • Will; be going to
 • Future plans and events; future predictions
 • Zero and first conditional; unless
 • Second conditional
 • Question tags; subject and object questions
 • Past perfect simple; past perfect continuous
 • Modals and semi-modals
 • The passive; passive sentences with modals; by and with
 • Reported speech; statements; questions and requests
 • The causative
 • -ing form; infinitives
 • Adjectives; adverbs; so and such
 • Comparison of adjectives and adverbs

Durada i calendari

Aquest curs es pot seguir en modalitat presencial i/o virtual. S’impartiran dues hores de classe presencial a la setmana, tot i que l’alumne haurà de complementar-les amb un treball personal per tal de resoldre els exercicis i tasques que proposi el professor.

Avaluació

Per superar aquest curs, les estudiants han de realitzar les activitats d’avaluació contínua i aprovar-les.

Grups reduïts

El nombre màxim de participants és de 35, el que permet l’estudiant gaudir d’una atenció personalitzada.
En cas que hi hagi més de 35 preinscripcions s’acceptaran per ordre d’inscripció.
El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 5 inscripcions.

Preinscripció i matrícula

Termini de matrícula: oberta fins al 30 de setembre de 2023
Import de la matrícula: 107,44 euros
La matrícula s’ha de realitzar als Serveis administratius de l’UdA

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: (+376) 743 000
A/e: euniversitaria@uda.ad

   Modalitat:

presencial o virtual

   Càrrega lectiva:

4 crèdits europeus

   Idiomes:

anglès

   Calendari:

1r semestre del curs 2023-2024