Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Ajuts a la mobilitat internacional

  /    /  Ajuts a la mobilitat internacional

Ajuts per promoure les estades de mobilitat internacional

Els ajuts a la mobilitat internacional són les quanties econòmiques que la Universitat d’Andorra ofereix als estudiants per afavorir que puguin cursar un semestre de mobilitat presencial en una altra universitat amb la qual l’UdA tingui signat un conveni.

Poden sol·licitar l’ajut tots aquells estudiants de l’UdA que hagin estat matriculats a una formació reglada durant el curs anterior i que no hagin gaudit d’un ajut a la mobilitat pel mateix pla d’estudis en què se sol·licita.

A la sol·licitud de mobilitat, l’estudiant ha de fer constar que vol optar a l’ajut de mobilitat internacional. La sol·licitud de l’ajut s’ha de fer un semestre abans de la realització de la mobilitat internacional i ha d’anar acompanyada de la carta d’acceptació de la universitat de destí i de la declaració d’acceptació de l’ajut, que implica que l’estudiant està d’acord amb la normativa que regeix la concessió d’ajuts i que autoritza l’UdA a fer públic que li ha estat concedit aquest ajut, l’import i la finalitat a què es destina.

La Universitat d’Andorra, per acord de la Junta Acadèmica, convoca anualment el nombre d’ajuts a la mobilitat per a cada semestre del curs següent, i en determina l’import màxim i el termini per a sol·licitar-los.

 

Més informació a la secció Estudia a l’estranger

Ajuts a la mobilitat per al personal