Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Prova de diagnòstic d’anglès d’entrada

La Universitat d’Andorra estableix com a nivell d’anglès dels estudiants de nou ingrés un B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. Amb aquest nivell assolit en entrar a la universitat, l’estudiant de bàtxelor podrà seguir l’itinerari de llengua anglesa que s’estableix a tots els bàtxelors i podrà cursar, després dels crèdits de llengua anglesa, les assignatures obligatòries que es vehiculen en anglès.

A causa de diverses circumstàncies, hi ha estudiants que arriben a l’UdA sense tenir el nivell B1 d’anglès assolit. Per a aquests casos s’ha previst un itinerari alternatiu que permet reforçar la llengua per sortir de l’UdA amb el mateix nivell d’anglès que la resta d’estudiants. Per això, és important conèixer el nivell d’anglès de tots els estudiants quan es matriculen per primera vegada a la Universitat d’Andorra.

Així, els estudiants que es matriculen al primer curs a qualsevol bàtxelor presencial de l’UdA passen una prova d’anglès, obligatòria i gratuïta, que els permetrà decidir el seu itinerari d’anglès en funció del nivell que hagin obtingut.

La prova d’entrada es fa durant els primers dies del primer curs de bàtxelor (a finals de setembre; la data varia anualment) i conté dues parts: Use of English (ús de l’anglès) i Listening (comprensió oral). Totes les preguntes són de resposta múltiple, i amb la prova s’avalua la gramàtica, el lèxic i també l’ús d’aquests coneixements per comprendre el significat en la comunicació. Els estudiants solen completar el test en 30-45 minuts.

Itineraris d’anglès

  • Estudiants que obtenen el nivell B1.2 o superior a la prova d’entrada: aquests estudiants faran dues assignatures de llengua anglesa: Anglès I, de caire generalista, i Anglès II, enfocada a l’àrea de coneixement dels seus estudis. Finalment, cursaran continguts obligatoris del seu bàtxelor vehiculats en llengua anglesa.
  • Estudiants que obtenen un nivell inferior a B1.2 a la prova d’entrada: es recomana que aquests estudiants cursin l’assignatura Anglès preparatori (presencial, fora del currículum del bàtxelor) abans de matricular-se a Anglès I o a continguts vehiculats en anglès. Aquesta assignatura els ha de permetre assolir el nivell B1.2, necessari per cursar les assignatures de llengua anglesa. Així mateix, es recomana que assisteixin al curs intensiu preliminar que s’ofereix a principi de curs, al llarg d’una setmana.