Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Aula Lliure   /  Anàlisi i disseny orientats a objectes

Anàlisi i disseny orientats a objectes

Estructura de la formació

El curs d’actualització en Anàlisi i disseny orientats a objectes té un total de 15 crèdits europeus, una durada d’un curs acadèmic i mig, i és un programa que està format pels seminaris següents:

 • Enginyeria del programari (docència en anglès) (febrer-juny)
 • Anàlisi i disseny amb patrons (febrer-juny)
 • Ampliació de tecnologies aplicades (febrer-juny)

Objectius

Aquest curs té per objectiu descriure una metodologia per al desenvolupament d’un sistema software. Es fomenta l’ús de patrons i es centra en les característiques dels sistemes distribuïts i en l’ús de tecnologies actuals per al desenvolupament d’aplicacions reals, com ara, una aplicació web o una aplicació per dispositius mòbils.

Continguts

Seminari: Enginyeria del programari

 1. Principis de l’enginyeria del software
 2. L’especificació de sistemes software. El model estàtic
 3. L’especificació de sistemes software. El model dinàmic
 4. El disseny de sistemes software. El model estàtic
 5. El disseny de sistemes software. El model dinàmic

Seminari: Anàlisi i disseny amb patrons

 1. L’enginyeria del software
 2. Anàlisi i disseny amb patrons
 3. Patrons de disseny

Seminari: Ampliació de tecnologies aplicades

 1. Introducció als sistemes distribuïts
 2. Programació de dispositius mòbils

Previsió d’oferta

Es preveu que aquest curs s’ofereixi el segon semestre de cada curs acadèmic.

Metodologia docent

La metodologia docent d’aquest curs és presencial o virtual. L’estudiant pot escollir entre l’opció presencial, que consisteix en l’assistència al conjunt sessions que es programen al llarg del curs, o l’opció virtual, que permet fer el seguiment del programa a qualsevol hora i des de qualsevol lloc, mitjançant l’ús de les noves tecnologies.

El campus virtual de la Universitat d’Andorra és l’espai virtual de comunicació i transmissió d’informació entre els estudiants, els estudiants i el professorat, i la Universitat i tota la seva comunitat. L’estudiant és el responsable del seu propi procés d’aprenentatge, i el campus virtual de la Universitat d’Andorra posa al seu abast una sèrie d’eines per a facilitar-li aquest procés: orientació i seguiment per part del professorat, comunicació amb els companys, accés als materials didàctics, informació sobre la documentació complementària, etc.

Horaris de les sessions presencials

Les sessions presencials d’aquest curs tenen una durada total de 144 hores (96 sessions presencials de 1,5 hores). Aquestes sessions es desenvoluparan al llarg de 2 cursos acadèmics i durant els 2 semestres de febrer a juny, a raó de 2 sessions (3 hores) per setmana durant el segon semestre del primer curs acadèmic i 4 sessions (6 hores) per setmana durant el segon semestre del curs següent. A fi de disminuir la càrrega lectiva del segon curs, s’ofereix la possibilitat de poder cursar els dos darrers seminaris en cursos acadèmics diferents, és a dir cursar “Anàlisi i disseny amb patrons” durant el segon semestre d’un curs acadèmic i “Ampliació de tecnologies aplicades” durant el segon semestre del curs següent.

Les sessions s’impartiran a la Universitat d’Andorra, de dilluns a divendres, dins la franja horària de 8.30 a 15.00 hores. L’horari d’aquestes sessions presencials s’establirà a principi de cada semestre.

Titulació i qualificació

Les persones que superin el procés d’avaluació obtindran un Diploma d’aprofitament en Anàlisi i disseny orientats a objectes, expedit per la Universitat d’Andorra.

La qualificació final d’aquest curs és qualitativa. Aquesta qualificació s’obté, un cop s’hagin superat tots els seminaris que formen aquest curs, a partir de la mitjana aritmètica (m) de les qualificacions finals obtingudes en cada seminari i d’acord amb el següent barem:

 • Aprovat, si 5≤m <7
 • Notable, si 7≤m <9
 • Excel·lent, si m≥9

Avaluació

L’avaluació dels seminaris d’aquest curs es fa per avaluació continuada i/o avaluació final. Podeu consultar l’avaluació específica de cada seminari a través del seu pla docent.

Les proves d’avaluació dels diferents seminaris es realitzaran presencialment a la Universitat d’Andorra en les dates fixades a l’inici de cada semestre.

Preinscripció i matrícula

El preu de matrícula d’aquest curs és de 44,76 € per crèdit.

Formulari de preinscripció

Més informació

Montse Pellicer Bullich (mpellicer@uda.ad)

Tel.: +376 743000

   Modalitat:

presencial o virtual

   Càrrega lectiva:

15 crèdits europeus

   Idiomes:

anglès i català

   Durada:

un curs acadèmic i mig