Doble bàtxelor en Informàtica i Administració d’empreses

La doble titulació de bàtxelor en Informàtica i Administració d’empreses vol formar professionals polivalents i dotar-los d’una base sòlida de coneixements i habilitats sobre la pràctica professional en els àmbits empresarial i de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Aquest programa de doble bàtxelor proporciona un ampli coneixement de les diverses àrees de l’empresa (comptabilitat, finances, màrqueting, recursos humans) i de l’àmbit de les TIC (programació, computació, xarxes de comunicació). L’objectiu principal és combinar els coneixements empresarials i tecnològics per disposar de professionals dins un mercat laboral que necessita cada vegada més incorporar aquesta mena de perfils.

Modalitat de l’ensenyament

Accés

 • Batxillerat andorrà
 • Diploma professional avançat
 • Prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys

O les titulacions equivalents reconegudes pel Govern d’Andorra.

Competències

Concretament, aquest doble bàtxelor de la Universitat d’Andorra permet assolir les competències següents:

 • Competència comunicativa, oral i escrita, almenys en la llengua pròpia i en anglès. Aquesta competència inclou tant la capacitat d’anàlisi com la de síntesi del discurs.
 • Competència de gestió de la informació, que implica saber adquirir capacitats de cerca, gestió i ús de la informació de manera autònoma en un entorn professional.
 • Ser capaç d’utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Prendre consciència de les repercussions econòmiques i jurídiques de les activitats professionals.
 • Saber aprendre de manera autònoma, actualitzar-se i aprofundir en coneixements permanentment.
 • Interpretar i aplicar els coneixements d’acord amb els valors ètics.
 • Planificar activitats comptables i gestionar els recursos financers.
 • Planificar i aplicar accions comercials i de màrqueting.
 • Aplicar la qualitat i la innovació en els processos i en les activitats professionals.
 • Emprendre noves activitats empresarials.
 • Gestionar activitats internacionals de l’empresa.
 • Entendre el funcionament de l’economia en general i de l’empresa en particular.
 • Analitzar els resultats de l’empresa per prendre decisions empresarials.
 • Desenvolupar i coordinar aplicacions informàtiques: anàlisi, especificacions, desenvolupament, integració i implementació.
 • Administrar xarxes i sistemes de comunicació.
 • Administrar bases de dades i sistemes.
 • Utilitzar els fonaments matemàtics i estadístics en l’àmbit de l’empresa i de la informàtica.
 • Identificar els elements de l’estructura i els principis de funcionament d’un ordinador.
 • Aplicar les tècniques específiques d’enginyeria del programari a les diverses etapes del cicle de vida d’un projecte.
 • Fer auditories i consultories tècniques.

Pla d’estudis

El pla d’estudis del doble bàtxelor consta de 276 crèdits, estructurats en 8 semestres. Inclou assignatures obligatòries (252 crèdits europeus), assignatures optatives (12 crèdits europeus) i crèdits de lliure elecció (12 crèdits europeus).

Tots els estudiants han de cursar les assignatures obligatòries del pla d’estudis. Per tal de facilitar la transversalitat de coneixements, estimular la interdisciplinarietat científica i respondre a un conjunt de competències complementàries de demanda creixent en el mercat laboral, també s’integren en el conjunt de l’oferta formativa les assignatures optatives i els crèdits de lliure elecció, que flexibilitzen el pla d’estudis. Els estudiants poden escollir entre un ampli ventall d’assignatures optatives i de lliure elecció que els permeten definir el seu propi itinerari formatiu.

Sem.AssignaturesECTSTotal
1Matemàtica discreta636
Ordinadors6
Fonaments de programació6
Comptabilitat financera I6
Organització i gestió d'empreses I6
Tècniques de comunicació / Eines informàtiques I6
2Estructura d’ordinadors636
Estructures de dades6
Tècniques de programació6
Comptabilitat financera II6
Economia general6
Organització i gestió d’empreses II6
3Programació avançada636
Bases de dades6
Dret empresarial I6
Comptabilitat de costos6
Fonaments d’àlgebra i de càlcul6
Anglès I6
4Fonaments de física636
Enginyeria del software I6
Sistemes operatius (docència en anglès)6
Dret empresarial II6
Comptabilitat de gestió6
Anglès II6
5Xarxes I630
Direcció comercial I6
Comerç internacional (docència en anglès)6
Fiscalitat6
Estadística6
6Xarxes II (docència en anglès)636
Entorns de programació I6
Enginyeria del software II (*)6
Recursos humans (docència en anglès)6
Direcció comercial II (docència en anglès)6
Matemàtiques de les operacions financeres6
7Projecte final de carrera I (docència en anglès)630
Entorns de programació II6
Història econòmica d’Andorra6
Direcció financera6
Auditoria (docència en anglès)6
8Projecte final de carrera II636
Projecte d’empresa6
Optativa (estada formativa)12
Lliure elecció12
Total276

* L’assignatura “Enginyeria del software II” s’ofereix en format virtual en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya. Correspon a l’assignatura “Anàlisi i disseny amb patrons” del grau en Enginyeria informàtica d’aquella universitat.

Sortides professionals

El bàtxelor en Informàtica i el bàtxelor en Administració d’empreses ofereixen un ampli ventall de sortides professionals. Vivim en una societat eminentment organitzacional, amb una àmplia presència de les tecnologies de la informació i la comunicació, que requereix professionals qualificats tècnicament i humanament per fer-se càrrec de llocs de treball com els següents:

 • Responsable d’informàtica de petites i mitjanes empreses.
 • Cap de projectes.
 • Analista de sistemes d’informació.
 • Consultor tècnic en informàtica.
 • Dissenyador i programador d’aplicacions web i per a mòbils.
 • Administrador de bases de dades, de xarxes i sistemes.
 • Responsable de seguretat dels sistemes d’informació.
 • Formador en àrees relacionades amb la informàtica o l’empresa.
 • Gestor d’empreses.
 • Comptable.
 • Financer.
 • Professional lliure.
 • Auditor.
 • Consultor empresarial.
 • Responsable d’operacions i/o logística.

Continuïtat d’estudis

El bàtxelor en Informàtica i el bàtxelor en Administració d’empreses donen accés als estudis de segon cicle (màster) als països de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

Formulari de preinscripció