Màster en Dret

El màster en Dret té com a finalitat principal permetre ampliar els coneixements i complementar les com­petències i habilitats adquirides amb un bàtxelor en Dret per tal d’assolir un doble objectiu: especialitzar-se per a l’exercici de diverses professions o continuar estudis de doctorat.

El màster va dirigit a estudiants amb formació prèvia en dret que volen aprofundir en el coneixement d’aquesta àrea.

Modalitat de l’ensenyament

Virtual.

Accés

Titulacions que donen accés directe al màster en Dret de la Universitat d’Andorra:

 • Bàtxelor en Dret
 • Llicenciatura en Dret

O les titulacions equivalents reconegudes pel Govern d’Andorra.

En tots els casos s’ha de sol·licitar un procés d’avaluació d’estudis previs per analitzar possibles equivalències entre el pla d’estudis d’accés i el màster i establir, si escau, els complements de formació que calgui cursar.

La resta de titulacions no tenen accés al màster.

Competències

Concretament, els titulats en el màster en Dret de la Universitat d’Andorra seran capaços d’assolir, entre d’altres, les competències següents:

Competències transversals:

 • Capacitat per comunicar-se de manera efectiva, tant oralment com per escrit, pel que fa a qüestions complexes, tant amb públics especialitzats com no.
 • Capacitat per identificar, analitzar de forma crítica, sintetitzar i resoldre problemes per adaptar-se a situacions noves o complexes.
 • Capacitat d’utilitzar, innovar i aplicar les tecnologies de la informació.
 • Capacitat de treballar tant de forma autònoma com en equips multidisciplinaris i en contextos inter­nacionals.
 • Capacitat per cercar, discriminar, organitzar i utilitzar informació complexa en un entorn professional especialitzat.
 • Capacitat per prendre decisions i aplicar els coneixements d’acord amb valors ètics i pràctiques social­ment responsables, i dins del marc legal.
 • Capacitat de planificar i organitzar les pròpies necessitats d’aprenentatge i actualitzar coneixements de manera autodirigida i autònoma, al llarg de la vida professional.
 • Capacitat d’identificar i explotar una oportunitat comprometent els recursos necessaris i assumint el risc que comporti amb l’objectiu de realitzar un projecte.

Competències específiques:

 • Capacitat per aplicar els coneixements de les principals branques del dret especialitzats a la realitat canviant a la qual s’enfronten els professionals del dret per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos encomanats en el seu exercici professional.
 • Capacitat per esbrinar i establir els fets en els diferents tipus de procediment, especialment en la pro­ducció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
 • Capacitat d’integrar, en el marc dels sistemes jurisdiccionals nacionals i internacionals, la defensa dels drets de les persones físiques o jurídiques.
 • Capacitat per aplicar les diferents tècniques de composició d’interessos i saber solucionar problemes emprant mètodes alternatius a la via jurisdiccional.
 • Capacitat per aplicar els drets i deures deontològics en l’exercici de la professió.
 • Capacitat d’avaluar les diverses responsabilitats vinculades a l’exercici de l’activitat professional, inclo­sa la responsabilitat social.
 • Capacitat per identificar conflictes d’interessos i conèixer l’abast del secret professional i de la confi­dencialitat, tot preservant la independència de criteri.
 • Capacitat per integrar-se en l’entorn organitzatiu i de gestió dels professionals del dret en el context d’Andorra.
 • Capacitat per escollir l’estratègia correcta per a la defensa dels drets de les persones físiques o jurídi­ques en les principals branques del dret, tenint en compte les exigències dels diversos àmbits de la pràc­tica professional.
 • Capacitat per motivar en dret i formalitzar de forma oral i escrita actes jurídics, executables i adaptats al seu context.
 • Capacitat per conèixer conceptes bàsics del llenguatge jurídic en anglès, castellà i francès.

Pla d’estudis

El Pla d’estudis del màster en Dret consta de 120 crèdits europeus. Aquest màster inclou assignatures obligatòries (90 crèdits europeus), assignatures optatives (18 crèdits europeus) i crèdits de lliure elecció (12 crèdits europeus).

Aquest Pla d’estudis s’ofereix en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). La docència d’algunes assignatures es fa a través de l’entorn virtual d’aprenentatge d’aquesta altra universitat.

Es pot consultar el pla docent de les assignatures que tenen docència des de la Universitat d’Andorra a la taula següent. El pla docent de la resta d’assignatures es troba a la pàgina web de la Universitat Oberta de Catalunya.

SEMESTREASSIGNATURESCE*TOTAL
1 Dret processal civil i dret internacional privat d’Andorra630
Dret penal i dret processal penal d’Andorra 6
Habilitats tècniques de l’advocat6
Metodologia jurídica4
Introducció al dret de la Unió Europea4
Crèdits optatius4
2Dret empresarial europeu430
Dret laboral i dret de la seguretat social4
Fiscalitat d’Andorra6
Dret civil d’Andorra II4
Dret administratiu d’Andorra4
Crèdits optatius8
3Urbanisme d’Andorra330
Deontologia de l’Advocat a Andorra3
Treball fi de màster 6
Crèdits optatius6
Crèdits de lliure elecció12
4Pràctiques civil i mercantil 1030
Pràctiques penal
10
Pràctiques administratiu i social
10
Total120

*CE: crèdits europeus.

Sortides professionals

El perfil de formació que es proporciona als titulats en el màster en Dret dona accés a la professió d’advocat a Andorra, en les condicions que determina el Reglament regulador dels requisits per obtenir el certificat d’aptitud per a l’exercici de la professió d’advocat.

El màster en Dret també proporciona als titulats les competències per a l’exercici de la professió jurídica, tant en l’àmbit públic, com en el privat, amb un enfocament nacional i internacional.

Continuïtat d’estudis

El màster en Dret dona accés als estudis de tercer cicle (doctorat) als països de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.