Doble bàtxelor en Administració d’empreses i Dret

La doble titulació de bàtxelor en Administració d’empreses i Dret vol formar professionals polivalents i dotar-los d’una base sòlida de coneixements i habilitats sobre la pràctica professional en els àmbits empresarial i del dret.

Aquest programa de doble bàtxelor proporciona un ampli coneixement de les diverses àrees de l’empresa (comptabilitat, finances, màrqueting, recursos humans) i de l’àmbit del dret proporcionant l’adquisició dels conceptes bàsics de la ciència del dret i les destreses i habilitats necessàries per continuar en un futur en formacions de segon cicle. L’objectiu principal és combinar els coneixements empresarials i del dret per disposar de professionals dins un mercat laboral que necessita cada vegada més incorporar aquesta mena de perfils.

Modalitat de l’ensenyament

Accés

 • Batxillerat andorrà
 • Diploma professional avançat
 • Prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys

O les titulacions equivalents reconegudes pel Govern d’Andorra.

Competències

Concretament, aquest doble bàtxelor de la Universitat d’Andorra permet assolir les competències següents:

 • Competència comunicativa, oral i escrita, almenys en la llengua pròpia i en anglès. Aquesta competència inclou tant la capacitat d’anàlisi com la de síntesi del discurs.
 • Competència de gestió de la informació, que implica saber adquirir capacitats de cerca, gestió i ús de la informació de manera autònoma en un entorn professional.
 • Ser capaç d’utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Prendre consciència de les repercussions econòmiques i jurídiques de les activitats professionals.
 • Saber aprendre de manera autònoma, actualitzar-se i aprofundir en coneixements permanentment.
 • Interpretar i aplicar els coneixements d’acord amb els valors ètics.
 • Planificar activitats comptables i gestionar els recursos financers.
 • Planificar i aplicar accions comercials i de màrqueting.
 • Aplicar la qualitat i la innovació en els processos i en les activitats professionals.
 • Emprendre noves activitats empresarials.
 • Gestionar activitats internacionals de l’empresa.
 • Entendre el funcionament de l’economia en general i de l’empresa en particular.
 • Analitzar els resultats de l’empresa per prendre decisions empresarials.
 • Cercar, obtenir i fer ús de les fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • Comprendre les diferents formes de creació del dret, la seva evolució històrica i la seva realitat actual.
 • Conèixer i comprendre les fonts del dret d’Andorra i les especificitats del seu ordenament jurídic.
 • Identificar els principis jurídics, així com les institucions jurídiques específiques per a cada àmbit disciplinari.
 • Conèixer i interpretar els textos jurídics des d’una perspectiva interdisciplinària, utilitzant els principis jurídics com eina d’anàlisi.
 • Aplicar els principis del dret i la normativa jurídica a supòsits fàctics.
 • Argumentar en l’entorn professional.
 • Ser capaç de desenvolupar un discurs jurídic estructurat correctament, tant de manera oral com escrita.
 • Analitzar la realitat social des de la perspectiva del dret com un sistema regulador de les relacions socials.

Pla d’estudis

El Pla d’estudis del doble bàtxelor consta de 306 crèdits, estructurats en 8 semestres.

SEMESTREASSIGNATURESCRÈDITSTOTAL
1Matemàtiques I636
Eines informàtiques I6
Comptabilitat financera I6
Organització i gestió d'empreses I6
Dret empresarial I6
Tècniques d’expressió, argumentació i negociació 6
2Matemàtiques II642
Comptabilitat financera II6
Economia general6
Organització i gestió d’empreses II6
Dret empresarial II6
Sistema constitucional espanyol 6
Dret civil I 6
3Estadística642
Anglès I6
Comptabilitat de costos6
Direcció comercial I6
Història econòmica d’Andorra6
Dret civil II6
Matemàtiques de les operacions financeres 6
4Comptabilitat de gestió636
Direcció comercial II (docència en anglès)6
Recursos humans (docència en anglès)6
Dret administratiu I 6
Anglès II6
Dret constitucional 6
5Comerç internacional (docència en anglès)642
Direcció financera6
Auditoria (docència en anglès)6
Fiscalitat6
Eines informàtiques II (docència en anglès)6
Dret penal I 6
Dret civil III 6
6Dret penal II 636
Dret financer i tributari 6
Projecte d’empresa6
Dret mercantil I 6
Filosofia del dret 6
Dret processal civil6
7Dret mercantil II 636
Dret penal econòmic 4
Dret internacional públic 6
Drets de danys 4
Drets humans 4
Dret civil IV 6
Constitució i altres fons del dret d’Andorra6
8Dret processal penal636
Dret internacional privat 6
Dret d’Internet 6
Dret administratiu II 6
Dret del treball individual 6
Dret civil d'Andorra6
TOTAL306


Sortides professionals

El bàtxelor en Dret i el bàtxelor en Administració d’empreses ofereixen un ampli ventall de sortides professionals. Vivim en una societat eminentment organitzacional, que requereix professionals qualificats tècnicament i humanament per fer-se càrrec de llocs de treball com els següents:

 • Formació en àrees relacionades amb el dret o l’empresa
 • Gestió d’empreses
 • Comptabilitat
 • Institucions financeres
 • Professional lliure
 • Auditoria
 • Consultoria empresarial
 • Operacions i/o logística
 • Administració de justícia
 • Funció pública
 • Organismes internacionals

Continuïtat d’estudis

El bàtxelor en Dret i el bàtxelor en Administració d’empreses donen accés als estudis de segon cicle (màster) als països de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

Formulari de preinscripció