Bàtxelor en Informàtica

El Pla d’estudis pretén formar professionals polivalents i dotar-los d’una base sòlida de coneixements i habilitats sobre la disciplina que els capacita per desenvolupar adequadament les diverses activitats relacionades amb l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

El bàtxelor en Informàtica proporciona un ampli coneixement de les diverses àrees de la informàtica com la programació, la computació i les xarxes de comunicació. A més, ofereix coneixements per assolir les competències relacionades amb la comunicació i l’organització o la gestió de l’empresa.

Modalitat de l’ensenyament

Accés

 • Batxillerat andorrà
 • Diploma professional avançat
 • Prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys

O les titulacions equivalents reconegudes pel Govern d’Andorra.

Competències

 • Competència comunicativa, oral i per escrit, com a mínim en la llengua pròpia i en anglès. Aquesta competència inclou tant la capacitat d’anàlisi com de síntesi del discurs.
 • Competències de relacions interpersonals: inclou les habilitats consistents a proporcionar una informació adaptada a les necessitats de l’interlocutor, establir una comunicació fluida i ser capaç de treballar en equips interdisciplinaris i en xarxa.
 • Utilitzar estratègies per preveure i resoldre problemes, conflictes i canvis dins del camp professional.
 • Competència de gestió de la informació, cosa que implica saber adquirir capacitats de cerca, discriminació, gestió i ús de la informació de manera autònoma en un entorn professional.
 • Saber aplicar tant l’anàlisi com la síntesi per organitzar i planificar la feina pròpia.
 • Ser capaç d’utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació en l’àmbit acadèmic i professional amb criteris ètics.
 • Tenir consciència de les repercussions econòmiques i jurídiques de les activitats professionals.
 • Saber aprendre de manera autònoma, actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment.
 • Interpretar i aplicar els coneixements d’acord amb els valors ètics.
 • Desenvolupar i coordinar aplicacions informàtiques: anàlisi, especificacions, desenvolupament, integració i implementació.
 • Elaborar jocs de tests i avaluar la qualitat de la solució.
 • Proporcionar suport i servei a l’usuari.
 • Administrar xarxes i sistemes de comunicació.
 • Administrar bases de dades i sistemes.
 • Utilitzar els fonaments matemàtics, estadístics i físics en l’àmbit de la informàtica.
 • Identificar els elements de l’estructura i els principis de funcionament d’un ordinador.
 • Aplicar les tècniques específiques d’enginyeria del programari a les diverses etapes del cicle de vida d’un projecte.

Pla d’estudis

El Pla d’estudis de bàtxelor en Informàtica inclou assignatures obligatòries (150 crèdits europeus), assignatures optatives (18 crèdits europeus) i crèdits de lliure elecció (12 crèdits europeus).

Tots els estudiants han de cursar les assignatures obligatòries del Pla d’estudis. Per tal de facilitar la transversalitat de coneixements, estimular la interdisciplinarietat científica i respondre  a un conjunt de competències complementàries de demanda creixent en el mercat laboral, també s’integren en el conjunt de l’oferta formativa les assignatures optatives i el crèdits de lliure elecció que flexibilitzen el Pla d’estudis. Els estudiants poden escollir entre un ampli ventall d’assignatures optatives i de lliure elecció que els permeten definir el seu propi itinerari formatiu.

Sem.AssignaturesECTSTotal
1Matemàtica discreta630
Ordinadors6
Fonaments de programació6
Tècniques de comunicació6
Anglès I6
2Estructura d’ordinadors630
Estructures de dades6
Tècniques de programació6
Fonaments de física6
Anglès II6
3Fonaments d’àlgebra i de càlcul630
Xarxes I6
Organització d’empreses6
Programació avançada6
Bases de dades6
4Estadística (docència en anglès)630
Xarxes II (docència en anglès)6
Enginyeria del software I6
Entorns de programació I6
Sistemes operatius (docència en anglès)6
5Projecte final de carrera I (docència en anglès)630
Gestió d’empreses (docència en anglès)6
Enginyeria del software II (*)6
Entorns de programació II6
Optativa6
6Lliure elecció1230
Projecte final de carrera II6
Optativa (estada formativa)12
Total180

* L’assignatura “Enginyeria del software II” s’ofereix en format virtual en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya. Correspon a l’assignatura “Anàlisi i disseny amb patrons” del grau en Enginyeria informàtica d’aquella universitat.

Sortides professionals

El bàtxelor en Informàtica ofereix un ampli ventall de sortides professionals. Vivim en una societat amb una àmplia presència de les tecnologies de la informació i les comunicacions que requereix de professionals qualificats tècnicament i humanament per fer-se càrrec de llocs de treball com els següents:

 • Responsable del desenvolupament d’aplicacions.
 • Responsable d’informàtica de petites i mitjanes empreses.
 • Cap de projectes.
 • Analista programador.
 • Consultor tècnic en informàtica.
 • Administrador de bases de dades.
 • Responsable de xarxes i sistemes.
 • Responsable de seguretat dels sistemes d’informació.
 • Formador en temes relacionats amb la informàtica.
 • Professional autònom.

Continuïtat d’estudis

El bàtxelor en Informàtica dóna accés als estudis de segon cicle (màster) als països de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

Projectes desenvolupats en l’àmbit de la titulació

 • Zeppeland ProjectZeppeland was the original name of a zeppelin project for UdA but finally it became a RC car project. There is also a simple LED project, which one uses 12 pins to work (model is LTC4620HG), and we made it work as a clock with alarm setup. So there are two different projects: a remote Wi-Fi controlled car and an Arduino clock. Aquest projecte ha estat desenvolupat durant el primer semestre del curs 2016-17 per l’estudiant del bàtxelor en Informàtica Frederic Farfart Kacprzyk amb la col·laboració de l’estudiant David Antonin Jésus de Ramel. S’ha dut a terme en el marc de l’assignatura d’Ordinadors impartida pel professor José Manuel Martin Pardo.

Informació complementària

El Pla d’estudis del bàtxelor en Informàtica concentra les assignatures optatives i les de lliure elecció durant el darrer curs (el cinquè i el sisè semestres) amb l’objectiu de:

 • Facilitar la mobilitat dels estudiants. Els estudiants es poden desplaçar a una altra universitat a fer les assignatures optatives i les de lliure elecció (30 crèdits europeus) durant un semestre complet.
 • Facilitar l’estada formativa a l’empresa a temps complet.
 • Fer les assignatures optatives (ampliació de coneixements) una vegada s’han assolit els coneixements obligatoris de la formació.

Reconeixement de crèdits de Cicles Formatius de Grau Superior

Contacte

Montse Pellicer mpellicer@uda.ad
Coordinadora de l’àrea d’Informàtica

Formulari de preinscripció