Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Grup de Recerca en Llengües

El Grup de Recerca en Llengües (GREL) es va crear l’any 2007 amb l’objectiu d’estudiar els usos lingüístics de manera àmplia i transversal, amb èmfasi especial en les particularitats de l’ús del català a Andorra.

Les línies de recerca en què treballem són:

 1. Multilingüisme
 2. Llengua i tecnologia
 3. Traducció

Objectius generals del grup:

 • Identificar i estudiar les particularitats dels usos lingüístics a la Universitat d’Andorra
 • Dissenyar i aplicar polítiques i estratègies per al multilingüisme a Andorra
 • Estudiar estratègies per millorar l’aprenentatge de segones llengües en diferents etapes educatives del país
 • Explorar innovacions educatives d’aprenentatge de llengües amb tecnologies emergents
 • Treballar conjuntament amb grups de recerca d’altres territoris de parla catalana
 • Promoure el català més enllà de la universitat
Nadia 2024

Nadia Azzouz Boudadi

nazzouz@uda.ad

Coordinadora del grup. Doctora en l’àmbit de la lingüística aplicada i la tecnologia educativa. Llicenciada en Traducció i Interpretació, Diplomada en Magisteri de Llengües Estrangeres. Professora a la Universitat d’Andorra.

Retrat-2-e1683624954562-blackwhite

Cèlia Baró Gaillard

cbaro@uda.ad

Doctoranda en l’àmbit de la sociolingüística i la pedagogia
Màster en Filologia hispànica i màster en Filologia anglesa, llicenciada en Filologia hispànica i Filologia anglesa. Professora a la Universitat d’Andorra.

carli-342x514-1-blackwhite

Carolina Bastida Serra

cbastida@uda.ad

Doctora en l’àmbit de la lingüística i la comunicació electrònica, màster en Llenguatge i comunicació, llicenciada en Filologia hispànica. Professora a la Universitat d’Andorra.

 

Screenshot-2023-10-05-at-16.28.29-blackwhite

Bárbara Cerrato Rodríguez

bcerrato@uda.ad

Doctora en Traducció i Mediació Intercultural. Màster en Traducció i Mediació Intercultural i Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes. Graduada en Traducció i Interpretació. Professora a la Universitat d’Andorra.

ferran-blackwhite

Ferran Costa Marimon

fcosta@uda.ad

Doctor en l’àmbit de la lingüística aplicada i la tecnologia educativa Llicenciat en Relacions Internacionals, màster en Llengües Aplicades, postgrau en Gestió de PIMES. Empresari, Professor a la Universitat d’Andorra i Conseller General. @FerranCostaAND

miquel-blackwhite

Miquel Nicolau i Vila

mnicolau@uda.ad

Doctor en Enginyeria Electrònica. Màster en sistemes intel·ligents i entorns paral·lels i distribuïts, enginyer informàtic, llicenciat en filosofia. Rector de la Universitat d’Andorra

qian-blackwhite

Qian Fang

qfang@uda.ad

Doctoranda en l’àmbit de l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua xinesa. Màster en Administració d’Empreses, llicenciada en llengua i literatura franceses. Professora a la Universitat de Finances i Economia de Yunnan (Xina).

carolina poussier 2

Carolina Poussier

cpoussier@uda.ad

Suport tècnic. Màster en Llengües Aplicades i 25 anys d’experiència en la docència de llengües en entorns plurilingües. Diplomada en magisteri de llengues estrangeres. Professora a la Universitat d’Andorra.

LÍNIES DE RECERCA EN CURS

 

MULTILINGÜISME

En aquesta línia, s’estudien diferents aspectes del multilingüisme tant en el marc de la Universitat d’Andorra (UdA) com en el context del país, seguint l’enfocament multilingüe de l’UdA des dels inicis del Grup de Recerca en Llengües fins a l’actualitat. Aquest enfocament inclou estratègies de promoció del català, com a llengua pròpia, així com de segones llengües com l’anglès, el francès, el portuguès i el xinès. 

________________________________________________________________________________________________

PROJECTE 1. Multilingüisme i universitat

Aquest projecte es deriva de la necessitat de la Universitat d’Andorra de conèixer la seva realitat sociolingüística i poder tenir una política lingüística explícita i adaptada a la realitat i les necessitats immediates de la Universitat i del país, així com promoure l’aprenentatge de llengües entre la comunitat universitària, amb èmfasi en l’anglès.

Objectius:

 • Conèixer la realitat sociolingüística de la Universitat i dotar-la d’un pla de llengües que promogui el multilingüisme i la sostenibilitat de la llengua pròpia.
 • Proposar accions de promoció de l’aprenentatge i l’ús de llengües a l’UdA.

Accions desenvolupades:

 • Diagnosi: anàlisi de la realitat sociolingüística de partida. Detecció i priorització de necessitats
 • Regulació: definició d’estratègies i accions, redacció del Pla d’Acció, fixació d’un horitzó d’assoliment
 • Implementació: aplicació de les accions de formació, assessorament i difusió
 • Seguiment i avaluació: anàlisi i seguiment de les diverses accions implementades, així com de la situació sociolingüística posterior a la implantació del Pla (estudi longitudinal).

 

PROJECTE 2. Chinese teaching and learning in the educational systems of multilingual small countries and proposal to introduce Chinese language teaching and learning in Andorra educational System (tesi doctoral)

La Xina i Andorra varen establir relacions diplomàtiques l’any 1994. El 2016 es va crear l’Aula Confuci d’Andorra, i la Universitat d’Andorra va començar a oferir cursos de llengua xinesa. Desenvolupar una tesi doctoral en l’àmbit de la llengua xinesa pot augmentar el coneixement mutu entre ambdós països i cultures i les seves relacions.

Objectiu:

Explorar la viabilitat d’implementar l’ensenyament del xinès en entorns multilingües al sistema educatiu andorrà, per promoure les competències multilingües i interculturals en el sistema educatiu andorrà.

Accions desenvolupades:

 • Definició del camp de recerca
 • Defensa del Projecte de recerca del doctorat

 

PROJECTE 3. La competència discursiva en anglès des d’un ensenyament d’estratègies metacognitives i més autonomia de l’aprenent: implementació pedagògica a la Universitat d’Andorra (tesi doctoral)

Aquesta recerca pretén ser una proposta útil, amb capacitat d’impacte en l’alumnat i de millora en l’educació superior a mig i llarg termini.

Objectius:

 • Determinar quin coneixement d’estratègies d’aprenentatge tenen els estudiants de l’UDA, quin ús en fan, i si és un ús conscient.
 • Determinar quines creences tenen els estudiants sobre l’escriptura.
 • Determinar la confiança que senten en escriure (autoeficàcia).
 • Estudiar la reflexió metacognitiva individual i en parelles que fan els estudiants abans, durant i després de les seves produccions escrites.
 • Avaluar l’impacte de les activitats i dels materials proporcionats per la seqüència didàctica en el rendiment i els processos d’autoregulació dels estudiants.

Accions realitzades:

 • Defensa del Projecte de recerca del doctorat
 • Defensa del Report d’avançament del doctorat

 

 

LLENGUA I TECNOLOGIA

En aquesta línia de recerca convergeixen els camps de recerca de les últimes tesis doctorals del GREL. L’interès per explorar com les tecnologies poden contribuir a la millora  de la comunicació i de l’aprenentatge de les llengües, especialment les segones llengües com a l’anglès, han portat el grup a crear aquesta nova línia d’investigació.

________________________________________________________________________________________________

PROJECTE 1. Aprenentatge de llengües i tecnologies emergents

Una de les línies de recerca que ha tingut més recorregut dins del GREL és la relacionada amb llengües i tecnologia, amb tres tesis doctorals centrades en aquests aspectes. És per això que els membres del grup es proposen engegar un nou projecte comú per investigar innovacions educatives en l’àmbit de les tecnologies emergents en l’aprenentatge de segones llengües.

Objectius:

 • Explorar experiències d’èxit en l’àmbit de la tecnologia aplicada en l’aprenentatge de segones llengües (CALL i MALL) que es podrien implementar a la Universitat d’Andorra.
 • Analitzar l’impacte de les tecnologies de la comunicació en l’aprenentatge de la modalitat oral d’una llengua 2 en l’ensenyament superior.
 • Analitzar l’impacte de les tecnologies de la comunicació en l’adquisició de la competència comunicativa en una llengua 2.
 • Explorar tant les percepcions dels estudiants com els impactes reals sobre els seus resultats d’aprenentatge de segones llengües.

Accions desenvolupades:

 • Definició del camp de recerca
 • Revisió de la literatura (en curs)

 

 

TRADUCCIÓ

En aquesta línia, la traducció s’empra com a estratègia per a la promoció del coneixement i de l’ús de les llengües.

________________________________________________________________________________________________

PROJECTE 1. Traducció al català de les Normes Internacionals d’Informació Financera (en col·laboració amb el GREF, la UB i la UOC)

El projecte “Traducció al català de les Normes Internacionals d’Informació Financera” sorgeix de la necessitat docent de tenir una traducció oficial al català de les Normes Internacionals d’Informació Financera, emeses per la International Financial Reporting Standards Foundation, de la qual Andorra és membre. Aquestes normes són l’estàndard internacional pel que fa a la informació financera i en la docència en català en aquest àmbit esdevé necessari tenir aquests textos, i la terminologia que se’n deriva, en la llengua de docència. Tot i que no és estrictament un projecte de recerca, els processos necessaris per a dur a terme aquest projecte exigeixen recerca. D’altra banda, tot i que no és l’objectiu principal,  se’n poden derivar resultats publicables en fòrums científics.

Objectius:

 • Traduir al català les Normes Internacionals d’Informació Financera.
 • Proveir els docents de l’àmbit de l’economia financera en llengua catalana un material imprescindible per poder vehicular adequadament certs continguts en llengua catalana.

Accions realitzades:

 • Traducció de les normes d’informació financera
 • Revisió lingüística de les normes d’informació financera
 • Revisió conceptual de les normes d’informació financera
 • Reunions per consensuar la traducció de les normes d’informació financera

 

PROJECTE 2. L’expressió de la diferència i la hibridació mitjançant la traducció.

Els Estudis de Traducció s’estableixen com a punt de partida per analitzar la realitat lingüística i cultural actual de la modernitat líquida, on primen la diferència i la diversitat, ja que cada cop hi ha més persones que habiten la intersecció entre varies cultures alhora. Més concretament, aquest projecte busca explorar la llengua com a eina per reivindicar la diferència i l’alteritat. Partint dels Estudis de Traducció s’analitzen també les diferents traduccions intersemiòtiques del cos femení, especialment en el cas d’aquelles dones que viuen en la frontera entre dues cultures.

Objectius:

 • Explorar l’ús de la (no) traducció com a eina per reivindicar la diferència i l’alteritat, especialment en el cas de la literatura híbrida.
 • Explorar l’ús dels elements culinaris com a via per traduir l’alteritat en la literatura híbrida.
 • Estudiar les diferents traduccions intersemiòtiques del cos femení, especialment en el cas d’aquelles dones que viuen en la frontera entre dues cultures, com és el cas de les escriptores travessades.

Accions realitzades:

 • Publicacions de l’àmbit en diferents revistes i congressos (veure l’apartat publicacions).

 

 

PROJECTES FINALITZATS

________________________________________________________________________________________________

PROJECTE. NADIC – Neologismes per a l’actualització del diccionari

Projecte coordinat per la Universitat Pompeu Fabra amb la participació de set universitats de l’àmbit catalanoparlant

Objectiu:

 • Seleccionar i analitzar els neologismes de l’Observatori de Neologia per oferir a la Secció Filològica de l’IEC un corpus constituït per un miler de paraules no normatives que siguin bones candidates a actualitzar el diccionari normatiu.

PROJECTE. L’ús de les tecnologies a les aules d’anglès del sistema d’ensenyament andorrà (tesi doctoral)

Objectiu:

 • Determinar les actituds, creences i pràctiques dels alumnes i els professors de l’Escola Andorrana envers l’ús de les noves tecnologies mòbils dins l’aula d’anglès.

PROJECTE. Efecte de la Gamificació sobre l’aprenentatge de la llengua estrangera (tesi doctoral)

Objectiu:

 • Explorar els efectes de la Gamificació sobre (1) l’aprenentatge de l’anglès a la Universitat d’Andorra i (2) més concretament sobre la competència de producció oral.

PROJECTE. Usos i actituds lingüístics intergeneracionals de la població d’origen portuguès a Andorra 

Objectiu:

 • Explorar l’evolució dels usos i les actituds lingüístiques de pares a fills en la població d’origen portuguès resident a Andorra, tot analitzant les llengües més parlades d’Andorra: català, castellà, portuguès i francès.

Conferències, congressos, articles de revista, capítols de llibres i tesis doctorals del GREL, classificats segons la línia de recerca.

Neologia

Multilingüisme

Emocions i comunicació electrònica

Actituds lingüístiques de la població escolar d’Andorra

Aplicació de la metodologia sistèmica a l’evolució de l’ús del català

L’ús de les tecnologies a les aules d’anglès del sistema d’ensenyament andorrà

 • Costa, F. (2017). “Policies, beliefs and practices on the use of technology in the EFL classroom in the Andorran school system”. 25th EUROCALL Conference. University of Southampton, 23-26 agost de 2017.
 • Costa, F. (2016). [Ressenya del llibre Languages for Specific Purposes in the Digital Era, de E. Bárcena, T. Read i J. Arús (eds)]. Ibérica, 32, 258-261.

Efecte de la Gamificació sobre l’aprenentatge de la llengua estrangera

Diversitat cultural, identitària i lingüística

 • Cerrato Rodríguez, B. (2022). Las escritoras atravesadas: la configuración y (re)presentación de la realidad a través de la lengua, a Miradas cruzadas sobre las desigualdades y las identidades. ISBN 978-84-18167-77-5.
 • Cerrato Rodríguez, B. (2022). La globalización de la biografía: la (re)traducción identitaria en la modenidad líquida, a Miradas cruzadas sobre las desigualdades y las identidades. ISBN 978-84-18167-77-5.
 • Cerrato Rodríguez, B. (2022). Las escritoras atravesadas: la configuración y (re)presentación de la realidad a través de la lengua, a Lo que segrega también nos conecta. ISBN 978-84-1122-372-0.
 • Cerrato Rodríguez, B. (2022). La globalización de la biografía: la (re)traducción identitaria en la modernidad líquida, a El camino hacia las sociedades inclusivas. ISBN 978-84-1122-373-7.

Altres